برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 169متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 9501
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 9511
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9507
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 9517
برای فروش
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 816 میلیون تومان
کد ملک 9506
برای فروش
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
10 عکس
گاراژ
گاراژ
پلیس راه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 855 میلیون تومان
کد ملک 9509
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_فردوسی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 11متر مربع
قیمت فروش 389 میلیون تومان
کد ملک 9513
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 9512
برای فروش
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بزرگمهر
اتاق خواب 7
پارکینگ دارد
زیر بنا 345متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 9502
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 261متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 9514
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 9504
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 9496
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 9497
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 998 میلیون تومان
کد ملک 9465
برای فروش
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
2 عکس
مغازه
مغازه
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 26متر مربع
قیمت فروش 330 میلیون تومان
کد ملک 9459
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 460متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 9494
برای فروش
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
10 عکس
باغ
باغ
فیروزآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 9495
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانمهر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 9481
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 9464
برای فروش
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 9463
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 9454
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 9451
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 9452
برای فروش
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
فیروزآباد
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فیروزآباد
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 310متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 9450
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 9444
برای فروش
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 144متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 9446
برای فروش
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 9447
برای فروش
امام غربی
امام غربی
امام غربی
امام غربی
امام غربی
امام غربی
امام غربی
امام غربی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام غربی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 409متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 9448
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 9443
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 9449
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 9441
برای فروش
فرخی
فرخی
فرخی
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 9442
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 402 میلیون تومان
کد ملک 9418
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بزرگمهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 414متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 9413
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 178متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9426
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 260 میلیون تومان
کد ملک 9437
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 617 میلیون تومان
کد ملک 9397
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 9398
برای فروش
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 143متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 9358
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 9373
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
3 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 134متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9396
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 270 میلیون تومان
کد ملک 9377
برای فروش
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10.9 میلیارد تومان
کد ملک 9391
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 9389
برای فروش
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
10 عکس
باغ
باغ
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 9353
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 9351
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 9354
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 670 میلیون تومان
کد ملک 9390
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 9310
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 9342
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 9343
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 9311
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8951
برای فروش
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 9344
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 834 میلیون تومان
کد ملک 9350
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 9313
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 708 میلیون تومان
کد ملک 9332
برای فروش
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
10 عکس
ویلا
ویلا
گلدشت
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 9312
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8950
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جانبازان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 185 میلیون تومان
کد ملک 9314
برای فروش
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 9323
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 9330
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 9306
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 9289
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 340متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 9303
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 542 میلیون تومان
کد ملک 9305
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فیروزآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 9302
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 9267
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 9282
برای فروش
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
9 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 9256
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 9242
برای فروش
 فردوسی
 فردوسی
 فردوسی
 فردوسی
2 عکس
مغازه
مغازه
فردوسی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 9252
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بوستان زندگی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 9248
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 9250
برای فروش
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 9234
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 9230
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 9214
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9208
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 430 میلیون تومان
کد ملک 9221
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 9226
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
8 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 685متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 9229
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 9224
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 202متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 9228
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 293متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 9227
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 446متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 9201
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 998 میلیون تومان
کد ملک 9174
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
حاجی آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 9195
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 6472
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 9200
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 970 میلیون تومان
کد ملک 9203
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 348متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 9175
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 580 میلیون تومان
کد ملک 9188
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 380 میلیون تومان
کد ملک 9189
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 678 میلیون تومان
کد ملک 9204
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 250 میلیون تومان
کد ملک 9178
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 364متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 9202
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
ویلاشهر_آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 11.4 میلیارد تومان
کد ملک 9179
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_ فولادشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 9170
برای فروش
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور غربی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 9152
برای فروش
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
9 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 9168