برای فروش
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
3 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 12934
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 514 میلیون تومان
کد ملک 12938
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 12935
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 146متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 12940
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 214متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 12939
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
قدس شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 26متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 12937
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 896 میلیون تومان
کد ملک 12942
برای فروش
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12928
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 12925
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 292متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 12929
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 12915
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 284متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 12912
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 32متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 12945
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10.8 میلیارد تومان
کد ملک 12920
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 54متر مربع
قیمت فروش 632 میلیون تومان
کد ملک 12916
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 12921
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 308متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 12931
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
فردوسی شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 13متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 12917
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
قدس مرکزی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.8 میلیارد تومان
کد ملک 12922
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 12918
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 12930
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 9.8 میلیارد تومان
کد ملک 12923
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
رضایی مرکزی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 12919
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12878
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 12881
برای فروش
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 141متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 12877
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_الغدیر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 42متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 12909
برای فروش
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 227متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 12864
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
قدس غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 712 میلیون تومان
کد ملک 12879
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
قدس غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 57متر مربع
قیمت فروش 691 میلیون تومان
کد ملک 12880
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 370متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12874
برای فروش
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 990 میلیون تومان
کد ملک 12865
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
رضایی مرکزی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 12868
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
قلعه سفید
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 43متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 12907
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 12869
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_معلم
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 273متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 12866
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 147متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 12863
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 613 میلیون تومان
کد ملک 12875
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 12870
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 12862
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_الغدیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 19 میلیارد تومان
کد ملک 12850
برای فروش
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 12852
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
15خرداد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 380 میلیون تومان
کد ملک 12861
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 195متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 12853
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 439 میلیون تومان
کد ملک 12855
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 229متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 12854
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 12851
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بوستان زندگی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 12799
برای فروش
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 152متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 12840
برای فروش
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 191متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 12849
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 12811
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بوستان زندگی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 12807
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 12792
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 12808
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 12859
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 12860
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 233متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 12848
برای فروش
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
8 عکس
باغ
باغ
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 12845
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 286متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 12798
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر_معلم
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 12797
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 913 میلیون تومان
کد ملک 12843
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 12846
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 245متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 12810
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 12844
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اصفهان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 12847
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 12841
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 12806
برای فروش
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد مرکزی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 12777
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 675 میلیون تومان
کد ملک 12788
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12772
برای فروش
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12780
برای فروش
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر اول
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 12775
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 12771
برای فروش
پاساژ_امام رضا
پاساژ_امام رضا
پاساژ_امام رضا
پاساژ_امام رضا
2 عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_امام رضا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 9متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12785
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امام
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 12متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12786
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 12765
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 12768
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
قدس غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 12769
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 12787
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 12737
برای فروش
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
4 عکس
مغازه
مغازه
17شهریور شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12756
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 12744
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 205متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 12760
برای فروش
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
6 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 12752
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 12741
برای فروش
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فرهنگیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 12761
برای فروش
ویلاشهر_منتظری
ویلاشهر_منتظری
ویلاشهر_منتظری
ویلاشهر_منتظری
ویلاشهر_منتظری
ویلاشهر_منتظری
ویلاشهر_منتظری
ویلاشهر_منتظری
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_منتظری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 12749
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امام شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 12758
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 12753
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 12735
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 12701
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 12755
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 12754
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 12733
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 12709
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 12699
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 12759
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 12719
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 12742