برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 6508
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 425متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 6515
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 144متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 6498
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 6491
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 6524
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت __
کد ملک 6536
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 6533
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 6501
برای فروش
یزدانشهر
یزدانشهر
یزدانشهر
یزدانشهر
یزدانشهر
یزدانشهر
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 162متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 6465
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 6531
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_منتظری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 6525
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 6486
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
پروین اعتصامی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 375 میلیون تومان
کد ملک 6453
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 6448
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 6458
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بهاران
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 430 میلیون تومان
کد ملک 6438
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 6375
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 640 میلیون تومان
کد ملک 6421
برای فروش
دانش
دانش
دانش
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 6417
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 6425
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 605 میلیون تومان
کد ملک 6422
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 310 میلیون تومان
کد ملک 6419
برای فروش
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 6428
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 6430
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_چمران
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 520 میلیون تومان
کد ملک 6392
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 198متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 6366
برای فروش
مفتح
مفتح
مفتح
مفتح
2 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 6321
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 6322
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 6329
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6323
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 6359
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 6324
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 6330
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 6334
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 6301
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6296
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6299
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6313
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6302
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6311
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6306
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6294
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6312
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6303
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6314
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6291
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6295
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6308
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6297
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6305
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6292
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 540 میلیون تومان
کد ملک 6300
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6304
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6293
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6309
برای فروش
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 226متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 6286
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6284
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6283
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6285
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 6288
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 6275
برای فروش
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 252متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 6276
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 6270
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 6279
برای فروش
دانش
دانش
دانش
دانش
2 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 6264
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت __
کد ملک 6224
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 6237
برای فروش
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 6222
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 6220
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 590 میلیون تومان
کد ملک 6189
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 6212
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 6202
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 6207
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6195
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 225متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 6185
برای فروش
آبشار
آبشار
آبشار
آبشار
آبشار
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 6215
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 6192
برای فروش
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 460 میلیون تومان
کد ملک 6197
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 6175
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 564متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 6171
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 6170
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
فریدون شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 6167
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 6153
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 5976
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_کوهستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 6096
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 6102
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فیروزآباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 430 میلیون تومان
کد ملک 6129
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 6090
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 6103
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 741 میلیون تومان
کد ملک 6099
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 6112
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 553 میلیون تومان
کد ملک 6115
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6113
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 6098
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
میرداماد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 6078
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 6059
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
باهنر جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 6065
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 390متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 6066
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 6033
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
باهنر جنوبی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 366متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 6063