برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6995
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6990
برای فروش
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
قدس غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 6992
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 6989
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6991
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6998
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6999
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6993
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 6997
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 99متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 6987
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 243متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 6985
برای فروش
بازار
بازار
بازار
بازار
بازار
3 عکس
مغازه
مغازه
بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 6984
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 229متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 6982
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 6963
برای فروش
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
اصفهان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 6964
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6960
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 153متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 6954
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر_منتظری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 6640
برای فروش
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
3 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 6597
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 6957
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
باغ ملی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 370متر مربع
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 6941
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 6912
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
17شهریور شرقی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 6913
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد مرکزی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 290متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 6529
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 6922
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 6889
برای فروش
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
2 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 6927
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 6893
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 6469
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 6871
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 495 میلیون تومان
کد ملک 6429
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 6881
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 595 میلیون تومان
کد ملک 6858
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت __
کد ملک 6875
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بزرگمهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 370متر مربع
قیمت __
کد ملک 6855
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 6856
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 292متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 6880
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
6 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 6385
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 6842
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 6362
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 6847
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 6833
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 6831
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 6836
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 6829
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 6827
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 6826
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
باهنر جنوبی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 6822
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 620 میلیون تومان
کد ملک 6779
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 6778
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_طالقانی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 940 میلیون تومان
کد ملک 6217
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 580 میلیون تومان
کد ملک 6186
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 275متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 6814
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 7
پارکینگ دارد
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 6785
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
1 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 6805
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 430 میلیون تومان
کد ملک 6790
برای فروش
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 6796
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 477 میلیون تومان
کد ملک 6794
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 6802
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 172متر مربع
قیمت __
کد ملک 6775
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_خرمشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 6773
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 6803
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6770
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 6771
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 933 میلیون تومان
کد ملک 6761
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 6760
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 6743
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 6757
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 6721
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بهاران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 6687
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 6726
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 6658
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 470 میلیون تومان
کد ملک 6692
برای فروش
آبشار
آبشار
آبشار
آبشار
2 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت __
کد ملک 6652
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 670 میلیون تومان
کد ملک 6662
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 329متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 6672
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 375 میلیون تومان
کد ملک 6704
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 235متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 6673
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جانبازان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 230 میلیون تومان
کد ملک 6682
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 420متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 6647
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 390متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 6646
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 6643
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ویلاشهر اول
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 6697
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 6608
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 710 میلیون تومان
کد ملک 6613
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 380 میلیون تومان
کد ملک 6626
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 6628
برای فروش
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 183متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 6629
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اصفهان #خانه اصفهان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 6630
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 6585
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 6591
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 6576
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 276 میلیون تومان
کد ملک 6545
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 6559
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 6562
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 6571
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 976 میلیون تومان
کد ملک 6541
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 6572
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 6558
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 6556