برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 9140
برای فروش
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 195متر مربع
قیمت __
کد ملک 9134
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 9118
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 9126
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 9127
برای فروش
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 9102
برای فروش
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 282متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 9103
برای فروش
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
9 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ابوالقاسمی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 143متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8882
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 502متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 8872
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 9095
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 9084
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 9085
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 270 میلیون تومان
کد ملک 9088
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 603 میلیون تومان
کد ملک 9098
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 8835
برای فروش
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
5 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بوستان زندگی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 9081
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 9074
برای فروش
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 9075
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 9076
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9079
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 9082
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 215 میلیون تومان
کد ملک 9083
برای فروش
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 272متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 9078
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 9077
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 660 میلیون تومان
کد ملک 9072
برای فروش
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 9066
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 216متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 9071
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 9063
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
قدس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 9065
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 357متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 9070
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 9064
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
17شهریور غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 9069
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
سعدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 9062
برای فروش
سعدی
سعدی
سعدی
1 عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 300 میلیون تومان
کد ملک 9056
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 195متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 9060
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 9059
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_پرستار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 9054
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 9058
برای فروش
گیلان
گیلان
گیلان
گیلان
گیلان
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 9057
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 143متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9052
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 9048
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 9044
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 271متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 9029
برای فروش
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ابوالقاسمی_باغ نو
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 9030
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 9028
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 368 میلیون تومان
کد ملک 9042
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 9046
برای فروش
بهاران
بهاران
بهاران
بهاران
بهاران
بهاران
بهاران
بهاران
6 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 247متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 9043
برای فروش
سمندری
سمندری
سمندری
سمندری
2 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
سمندری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 357 میلیون تومان
کد ملک 9032
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 9020
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 990 میلیون تومان
کد ملک 9021
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 296متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 9025
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 66متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 9017
برای فروش
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
قدس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 9015
برای فروش
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 111متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 9012
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
نوبهار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 9011
برای فروش
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 178متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 9004
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 9002
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 535 میلیون تومان
کد ملک 8999
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ویلاشهر اول
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 9001
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 627متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 8997
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 9003
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8998
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
گلبهار مرکزی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 9006
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 66متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 9008
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 344متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 9005
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8994
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
17شهریور شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 8992
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 560 میلیون تومان
کد ملک 8984
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قلعه سفید
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 770 میلیون تومان
کد ملک 8987
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
کهریزسنگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 8990
برای فروش
کهریزسنگ
کهریزسنگ
کهریزسنگ
کهریزسنگ
کهریزسنگ
کهریزسنگ
کهریزسنگ
کهریزسنگ
6 عکس
باغ
باغ
کهریزسنگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8988
برای فروش
اسلایدر عکس
دامداری
دامداری
کهریزسنگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8989
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_ فولادشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 8983
برای فروش
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
ابوالقاسمی
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ابوالقاسمی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 8986
برای فروش
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
8 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 8985
برای فروش
اسلایدر عکس
سوئیت
سوئیت
آزادگان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 67متر مربع
قیمت فروش 420 میلیون تومان
کد ملک 8991
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 8970
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 8975
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 333متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 8973
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 8981
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 204متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 8976
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8977
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 930 میلیون تومان
کد ملک 8979
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
17شهریور
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 122متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 8966
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
کمربندی شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 8969
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8967
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_منتظری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 134متر مربع
قیمت __
کد ملک 8968
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 13.3 میلیارد تومان
کد ملک 8963
برای فروش
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 448متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 8962
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 201متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8960
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8961
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 460متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 8959
برای فروش
 فردوسی
 فردوسی
 فردوسی
 فردوسی
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 540متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 8943
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8945
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 8944
برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
10 عکس
ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 8949
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 8955
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8953
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
سمندری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 231 میلیون تومان
کد ملک 8954