برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 10103
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10110
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 249متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 10079
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 10093
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 10072
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
9 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 10015
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 36متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 10073
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10074
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 230 میلیون تومان
کد ملک 10062
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 10012
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کهریزسنگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10075
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 427 میلیون تومان
کد ملک 10017
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
امیرآباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 10023
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 10013
برای فروش
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 291متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 10014
برای فروش
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 9973
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 9975
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 250 میلیون تومان
کد ملک 9924
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 420متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 9950
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 182متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 9925
برای فروش
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
10 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 131متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 9894
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
9 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 196متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 9911
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
1 عکس
مغازه
مغازه
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 9923
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9900
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 360 میلیون تومان
کد ملک 9897
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 9922
برای فروش
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
9 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 219متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 9893
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
قدس غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 9895
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 9920
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 320 میلیون تومان
کد ملک 9880
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 9891
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 858 میلیون تومان
کد ملک 9819
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 9864
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 9818
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانمهر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 152متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 9878
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 9846
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 9892
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 9817
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 9792
برای فروش
مسکن_مهر_ فولادشهر
مسکن_مهر_ فولادشهر
مسکن_مهر_ فولادشهر
مسکن_مهر_ فولادشهر
مسکن_مهر_ فولادشهر
مسکن_مهر_ فولادشهر
مسکن_مهر_ فولادشهر
مسکن_مهر_ فولادشهر
مسکن_مهر_ فولادشهر
مسکن_مهر_ فولادشهر
مسکن_مهر_ فولادشهر
مسکن_مهر_ فولادشهر
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_ فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 9774
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حجتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9778
برای فروش
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
5 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 9770
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 250 میلیون تومان
کد ملک 9771
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی مرکزی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 9772
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 286 میلیون تومان
کد ملک 9764
برای فروش
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
6 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 340 میلیون تومان
کد ملک 9763
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بوستان زندگی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 9767
برای فروش
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 322متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 9766
برای فروش
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 9762
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 9738
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 468 میلیون تومان
کد ملک 9735
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 9757
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9728
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 9691
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 9718
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 480 میلیون تومان
کد ملک 9687
برای فروش
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 275متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 9730
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امام شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 232متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 9707
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 9720
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 9702
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 9682
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 9627
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 278متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 9622
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار مرکزی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 9620
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 798 میلیون تومان
کد ملک 9630
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 9606
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 9602
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 9624
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میرداماد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 9621
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 470 میلیون تومان
کد ملک 9632
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 9590
برای فروش
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
9 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 9594
برای فروش
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
3 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 9559
برای فروش
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
3 عکس
طبقه
طبقه
گلدشت
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 9558
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 9561
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 9591
برای فروش
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 9553
برای فروش
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 9556
برای فروش
امام شرقی
امام شرقی
امام شرقی
امام شرقی
امام شرقی
امام شرقی
امام شرقی
امام شرقی
امام شرقی
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 9551
برای فروش
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ __
زیر بنا 246متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9554
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 9557
برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
8 عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 9552
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
5 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 9555
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 257متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 9550
برای فروش
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9545
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 9547
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 9026
برای فروش
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 9546
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 9520
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 9524
برای فروش
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 662 میلیون تومان
کد ملک 9521
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 9523
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
ویلاشهر_منتظری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9525
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 9541
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 9522
برای فروش
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 233متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 9510
برای فروش
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
5 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 9498
برای فروش
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 870 میلیون تومان
کد ملک 9500
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 7.4 میلیارد تومان
کد ملک 9505
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 9503