برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 211متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3705
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 310متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3680
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 196متر مربع
قیمت فروش 985 میلیون تومان
کد ملک 3690
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 385متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3664
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت __
کد ملک 3652
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3658
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_کیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 35متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3653
برای فروش
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 355متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3647
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3307
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
2 عکس
مغازه
مغازه
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 23متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3624
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 51متر مربع
قیمت فروش 360 میلیون تومان
کد ملک 3620
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 198متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3611
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 148متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3613
برای فروش
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 205متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 3608
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 3607
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3604
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_سیروس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 15متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3615
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 3226
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 3612
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 230متر مربع
قیمت __
کد ملک 3589
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 3584
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت __
کد ملک 3535
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 3527
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 3507
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت __
کد ملک 3510
برای فروش
پاساژ_پردیس
پاساژ_پردیس
پاساژ_پردیس
1 عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_پردیس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش 350 میلیون تومان
کد ملک 3512
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 288متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 3509
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3469
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
گلدشت
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 3484
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 3474
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3491
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 226متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3446
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت __
کد ملک 3467
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت __
کد ملک 3444
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3488
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
قدس غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 252متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 3417
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت __
کد ملک 3368
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3408
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت __
کد ملک 3436
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 275متر مربع
قیمت __
کد ملک 3344
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 176 میلیون تومان
کد ملک 3335
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت __
کد ملک 3323
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 235متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3314
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 3308
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 3254
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 3233
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 3221
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت __
کد ملک 3214
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 3234
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 3229
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 3195
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
3 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2704
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 2692
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3189
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یزدانشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 38متر مربع
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 2687
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2713
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 3130
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت __
کد ملک 3154
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3117
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 3111
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 3102
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 3136
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 413متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 3164
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3135
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 109متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2661
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 3067
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 235متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3043
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت __
کد ملک 3055
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت __
کد ملک 3093
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2654
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3094
برای فروش
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3004
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
ویلاشهر_معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 830 میلیون تومان
کد ملک 3084
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3062
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 3026
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت __
کد ملک 3006
برای فروش
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 2657
برای فروش
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2997
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 3000
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر اول
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2653
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 3002
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 3058
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 2992
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 2966
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 186متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2929
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2939
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2611
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 2923
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 2592
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_امام_علی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 256متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 2892
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 310متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2835
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2925
برای فروش
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
4 عکس
باغ
باغ
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 2575
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 2858
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
کمربندی جنوبی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 35متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2838
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_امام_علی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 2844
برای فروش
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
2 عکس
مغازه
مغازه
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 2564
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فلکه_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2560
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2791
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
15خرداد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2767