برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 56متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 7748
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 7749
برای فروش
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد جنوبی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 7746
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 187متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 7745
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 7751
برای فروش
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
6 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 941 میلیون تومان
کد ملک 7735
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 7736
برای فروش
فردوسی شمالی
فردوسی شمالی
فردوسی شمالی
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 7732
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 217متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 7730
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 7724
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 42متر مربع
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 7659
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 7651
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
قدس غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 7719
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 7711
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 7714
برای فروش
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 339متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 7647
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 7615
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 7560
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 7709
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بوستان زندگی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 7706
برای فروش
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 7707
برای فروش
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 7546
برای فروش
یزدانشهر
یزدانشهر
یزدانشهر
یزدانشهر
یزدانشهر
یزدانشهر
یزدانشهر
یزدانشهر
یزدانشهر
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7703
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 350 میلیون تومان
کد ملک 7704
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 54متر مربع
قیمت فروش 530 میلیون تومان
کد ملک 7529
برای فروش
مفتح
مفتح
مفتح
مفتح
2 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 7521
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 7509
برای فروش
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 7500
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
محمد رسول الله
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 7488
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 990 میلیون تومان
کد ملک 7479
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 152متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 7455
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 7467
برای فروش
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 7461
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 235متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 7465
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 7477
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 7484
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 7684
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_باهنر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 7695
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 7440
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 725 میلیون تومان
کد ملک 7691
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار_فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 7689
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 7682
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 7423
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
فردوسی شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 7680
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 7675
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7677
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 7676
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 7668
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 7672
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 7416
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 560 میلیون تومان
کد ملک 7666
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 202متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 7662
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 7389
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 7383
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 7656
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 7654
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 7638
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 7623
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 7635
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 7627
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 7630
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 7614
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 7608
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 7607
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7594
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 7599
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 7591
برای فروش
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 7585
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 360 میلیون تومان
کد ملک 7588
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 7581
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 7576
برای فروش
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
2 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 7574
برای فروش
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 7572
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 7559
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی شمالی
اتاق خواب 11
پارکینگ دارد
زیر بنا 780متر مربع
قیمت فروش 14 میلیارد تومان
کد ملک 7553
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 7551
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 7554
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 7564
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
باهنر جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 7557
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 330 میلیون تومان
کد ملک 7549
برای فروش
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 7548
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 7542
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 7541
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 7543
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 320 میلیون تومان
کد ملک 7532
برای فروش
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 7524
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 7528
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 7510
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 790 میلیون تومان
کد ملک 7501
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7490
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_مرغاب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 28متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 7483
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 7482
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 7492
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 7459
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 7463
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_چمران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 144متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 7451
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7425
برای فروش
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 255متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 7447
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت __
کد ملک 7417
برای فروش
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
6 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 880 میلیون تومان
کد ملک 7407