برای فروش
اسلایدر عکس
__
__
__
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.8 میلیارد تومان
کد ملک 33
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 231متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 11443
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
فارابی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11442
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جانبازان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 181متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 11440
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 11444
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منتظری شمالی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 68متر مربع
قیمت __
کد ملک 11437
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 11439
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 11427
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منتظری شمالی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 72متر مربع
قیمت __
کد ملک 11435
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
پاساژ_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت __
کد ملک 11429
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
فردوسی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 44متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 11433
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منتظری شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت __
کد ملک 11436
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11428
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منتظری شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 94متر مربع
قیمت __
کد ملک 11438
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت __
کد ملک 11430
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 11425
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 304متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 11414
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 207متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 11415
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 11417
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 427متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 11418
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مازندران
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 11413
برای فروش
شهدا
شهدا
شهدا
شهدا
شهدا
شهدا
شهدا
شهدا
شهدا
شهدا
شهدا
شهدا
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 11409
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11412
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 11405
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 54متر مربع
قیمت فروش 442 میلیون تومان
کد ملک 11402
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 11407
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11406
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
9 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 11408
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 828 میلیون تومان
کد ملک 11406
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11406
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 11403
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
رضایی شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 56متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 11390
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حجتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 420 میلیون تومان
کد ملک 11393
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 207متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 11397
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 492 میلیون تومان
کد ملک 11394
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 11391
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 307متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 11401
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
صالح آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 11411
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش 890 میلیون تومان
کد ملک 11398
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11400
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 11399
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 11388
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 370 میلیون تومان
کد ملک 11389
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 131متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 11376
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
17شهریور غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 426متر مربع
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 11369
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11371
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11372
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
منتظری جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 25متر مربع
قیمت فروش 685 میلیون تومان
کد ملک 11385
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11370
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_نگین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 16متر مربع
قیمت فروش 953 میلیون تومان
کد ملک 11375
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 11374
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مسکن_مهر_آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 11373
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 11368
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_خرمشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 11360
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
قدس شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 19متر مربع
قیمت فروش 420 میلیون تومان
کد ملک 11366
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 214 میلیون تومان
کد ملک 11363
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 11367
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 11364
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 336متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 11365
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 228متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 11357
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 229متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 11352
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 11356
برای فروش
یزدانشهر
یزدانشهر
یزدانشهر
یزدانشهر
یزدانشهر
یزدانشهر
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 575 میلیون تومان
کد ملک 11349
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 899 میلیون تومان
کد ملک 11347
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 11344
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 220 میلیون تومان
کد ملک 11355
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 11353
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 42متر مربع
قیمت فروش 895 میلیون تومان
کد ملک 11346
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
5 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 11351
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11345
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر اول
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 11332
برای فروش
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 11335
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 11342
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 11334
برای فروش
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قلعه سفید
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 11350
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 11331
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 11330
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_خرمشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 255متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 11322
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
15خرداد جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 27متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 11321
برای فروش
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 11307
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 580 میلیون تومان
کد ملک 11327
برای فروش
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
6 عکس
باغ
باغ
بوستان زندگی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 35متر مربع
قیمت فروش 644 میلیون تومان
کد ملک 11305
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 11301
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خرم شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 11324
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 122متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 11316
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 249متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 11306
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 11326
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 361متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 11304
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 11320
برای فروش
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
10 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 418متر مربع
قیمت فروش 5.3 میلیارد تومان
کد ملک 11293
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11299
برای فروش
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 11298
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11298
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11298
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11298
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11298
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11298
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11298
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11298
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11298