برای فروش
اسلایدر عکس
__
__
__
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.8 میلیارد تومان
کد ملک 33
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 231متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 11443
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
فارابی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 11442
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جانبازان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 181متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 11440
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 11444
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منتظری شمالی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 68متر مربع
قیمت __
کد ملک 11437
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 11439
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 11427
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منتظری شمالی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 72متر مربع
قیمت __
کد ملک 11435
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
پاساژ_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت __
کد ملک 11429