آشنایی با انواع سند ملک قسمت دوم(سند مفروز)
آشنایی با انواع سند ملک قسمت دوم(سند مفروز)

کلمه مفروز در اسناد در مقابل مشاع استفاده می‌شود.

مشاهده جزئیات